×
site-icon

Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την εταιρία με την επωνυμία «Τριανταφυλλίδης Δημήτριος», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Ελλάδας (Βασιλίσσης Όλγας 125, ΤΚ 54643, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη), 146913424, e-mail: livespotgr@gmail.com . Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες της Πλατφόρμας στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επισκεπτών / Χρηστών του Livespot.   Οι όροι / έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική αναλύονται παρακάτω στο κεφάλαιο «ΟΡΙΣΜΟΙ».

Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών / Επισκεπτών από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.livespot.gr και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών.

 Η Πολιτική απευθύνεται στους Χρήστες / Επισκέπτες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν κάθε Χρήστη / Επισκέπτη του Livespot. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.    Η Πολιτική αφορά όλους όσους αποκτούν πρόσβαση, επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Livespot, δημιουργούν λογαριασμό (Εγγραφή Χρήστη), συμβάλλονται με την Εταιρεία, αναρτούν Δημοσιεύσεις, συμμετέχουν σε ιδιωτικές συνομιλίες (chat) του Livespot, εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του Livespot (newsletters) και γενικά χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας Livespot, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια του Livespot), αξιολογούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Στις ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα Πολιτική.

Πλαίσιο προστασίας

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Δεσμευτικότητα

Η χρήση των Υπηρεσιών του Livespot προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Επισκέπτη / Χρήστη της Πολιτικής Απορρήτου.   Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης οφείλει να λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα άλλων Επισκεπτών / Χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησής του στην Πλατφόρμα και εξ αφορμής αυτής.

Περιεχόμενο

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τις βασικές Αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Περιγραφή του livespot

Το Livespot.gr, είναι μια online πλατφόρμα διασύνδεσης μουσικών και χώρων εστίασης – ψυχαγωγίας, όπως επίσης και δημοσίευσης καλλιτεχνικών θεαμάτων. Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν Δημοσιεύσεις.

Οι Υπηρεσίες του Livespot προσφέρονται για ανάρτηση Δημοσιεύσεων, για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Δημοσιεύσεις, για επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών, για δημοσίευση καλλιτεχνικού υλικού και θεαμάτων. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Δημοσιεύσεις που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.    Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Πλατφόρμας, διαβάστε τους Όρους Χρήσης του livespot.gr.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
 • Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
 • Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Είναι η παρούσα πολιτική.
 • Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον Ιστότοπο www.livespot.gr ως «χρήστης» (δημιουργία λογαριασμού / προφίλ χρήστη).
 • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.livespot.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή χωρίς να συνδεθεί στον λογαριασμό Χρήστη που διατηρεί στον Ιστότοπο.
 •  Δημοσίευση: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί ο Χρήστης για «παρουσίαση υλικού, αγγελία αναζήτησης μουσικών ή χώρου, δημοσίευση καλλιτεχνικού θεάματος κ.ο.κ.».
 • Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος www.livespot.gr.
 • Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.livespot.gr.
 • Livespot: Ο ιστότοπος www.livespot.gr.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες, Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα (λ.χ. δημοσίευση αγγελιών, ομάδες chat, δημοσίευση καλλιτεχνικών θεαμάτων,κ.ο.κ.).
 • Εταιρεία: Είναι η εταιρεία με την επωνυμία Τριανταφυλλίδης Δημήτριος.
 • Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ μέσα από το οποίο οι Χρήστες διαχειρίζονται τον λογαριασμό και τις Δημοσιεύσεις τους.
 • Όροι: Οι παρόντες όροι χρήσης.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της Εταιρείας για λογαριασμό της, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «Τριανταφυλλίδης Δημήτριος», e-mail: livespotgr@gmail.com

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Οι Χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν στην Πλατφόρμα τις παρακάτω πληροφορίες, για τη δημιουργία του λογαριασμού τους:

 • Όνομα
 • Όνομα Χρήστη
 • E-mail
 • Κωδικό
 • Τηλέφωνο (Καλλιτέχνες και καταστήματα)
 • Διεύθυνση (Καταστήματα)
 • Εικόνα προφίλ
 • Πληροφορίες για το αν βρίσκονται στην Πλατφόρμα ως καλλιτέχνες ή επιχειρηματίες ή απλοί χρήστες

Για να σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε το e-mail που καταχωρείτε στην ειδική φόρμα στον Ιστότοπο.

Για την αποστολή μηνύματος σε άλλον Χρήστη, οι Χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν:

 • Όνομα
 • E-mail
 • Τίτλο
 • Μήνυμα
 • Φωτογραφία (προαιρετικά)

Οι Χρήστες επικοινωνούν απευθείας με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας  (μέσω chat). Τα μηνύματα που στέλνετε σε chat rooms του Livespot ενδέχεται να ελεγχθούν για παραβιάσεις του νόμου ή/και των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου.     

Για την υποβολή αναφοράς για κάποιον άλλον Χρήστη ή για Δημόσιευσης, καταχωρείτε τα εξής στοιχεία:

 • Τίτλο
 • Μήνυμα
 • ID (κωδικό) Δημοσίευσης (για αναφορά Δημοσίευσης)

 Οι αναφορές που υποβάλετε κοινοποιούνται μόνο στην Εταιρεία.

Για την επαλήθευση του λογαριασμού σας συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:

 • Φωτογραφίες σας, ληφθείσες κατά τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες.
 • Στοιχεία επαλήθευσης τηλεφώνου (όπου χρειάζεται), λ.χ. φωτογραφία του app του τηλεφώνου σας.
 • Σπανίως η επαλήθευση μπορεί να γίνει μέσω skype, οπότε θα ληφθούν τα αντίστοιχα δεδομένα.

   Όλες φωτογραφίες επικύρωσης κοινοποιούνται μόνο στην Εταιρεία.

Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του Livespot στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram κλπ, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε υπηρεσίες μας.

Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα που μας δηλώνετε, το e-mail σας, το θέμα της επικοινωνίας, καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (Μήνυμα).

Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (e-mail, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε / καταχωρείτε / στέλνετε.

Όταν συμβάλλεστε με την Εταιρεία για την απόκτηση των Υπηρεσιών του Livespot, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, τη χώρα που δηλώνετε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τα στοιχεία των πληρωμών σας για την απόκτηση των Υπηρεσιών.

Ο Ιστότοπος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies και συναφών τεχνολογιών. Cookies εγκαθιστά το Livespot και τρίτοι. Κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό Χρήστης, αποθηκεύεται η IP σας. Συλλέγουμε ακόμη, τον τύπο λειτουργικού συστήματος (O.S.) και φυλλομετρητή (browser) καθώς και τον τύπο της τερματικής συσκευής σας.

Δεδομένα ανηλίκων

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Livespot απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του Επισκέπτη / Χρήστη καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου σε ανηλίκους. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

Πηγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (social media, Cookies, analytics tools κλπ).

Γενικές αρχές επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.   Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.   

Ακόμη τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Νομική βάση επεξεργασίας

– Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου (είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή).  

 – Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (είτε για απλά, είτε για ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα – λ.χ. εγγραφή Χρήστη).

  – Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο για παροχή διευκρινίσεων – ερωτήσεις σχετικά με τις συνδρομές μελών).  

 – Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου.

  – Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, έρευνες Δημοσίων Αρχών).

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία προφίλ Χρήστη στο Livespot για τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας που παρέχονται σε Χρήστες.
 • Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασής σας με την Εταιρεία (για την προμήθεια των Υπηρεσιών του Livespot), επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε υποχρεωτικώς για τη διασταύρωση των πληρωμών σας, την έκδοση νομίμων παραστατικών, την παροχή των συμφωνημένων Υπηρεσιών (ανανέωση συνδρομών, προνομιακή κατάταξη Αγγελιών κ.ο.κ.), την επικοινωνία μαζί σας κ.ο.κ.
 • Όταν καταχωρείτε μια Δημοσίευση, η Εταιρεία, στο πλαίσιο και για τον σκοπό της παροχής σε εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, αποθηκεύει και ταξινομεί το περιεχόμενο της Δημοσίευσης και το αναρτά στην Πλατφόρμα. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της Δημοσίευσης εχουν οι χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.
 • Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) που μας παρέχετε, για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, τα νέα της Εταιρείας, εκδηλώσεις και events της Εταιρείας, προσφορές και εκπτώσεις στις Υπηρεσίες (newsletters).
 • Κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία η Εταιρεία, δύναται να σας αποστείλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) κατόπιν συναλλαγής σας με το Livespot, σας παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή, με εύκολο τρόπο και δωρεάν.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που κοινοποιείτε κατά τη χρήσης της Πλατφόρμας (σχόλια / μηνύματα σε chat rooms, περιγραφές σε Δημοσιεύσεις) στο πλαίσιο ελέγχων, είτε δειγματοληπτικών, είτε κατόπιν ενημέρωσης (λ.χ. αναφορά, παράπονο κ.οκ.), είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού, για τη διαπίστωση / διακρίβωση τυχόν παραβιάσεων του νόμου, των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου και των «Κανόνων Livespot» (Moderation).
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ώστε να σας αποστείλουμε μηνύματα επικοινωνίας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας, τα χαρακτηριστικά της, αναβαθμίσεις και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα, αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Πλατφόρμας.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα (υποστήριξης / γενικής φύσης), ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες, κανάλια και προφίλ του Livespot στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, twitter κ.ο.κ.), για την προώθηση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Livespot σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω e-mail, social media, φόρμες επικοινωνίας κ.ο.κ. επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ώστε να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις, αναφορές και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τα τις υπηρεσίες μας (support).
 • Για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών στα πλαίσια του νόμου (λ.χ. στοχευμένη διαφήμιση). Σε αυτήν την περίπτωση ο αποδέκτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
 • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Εταιρείας από συμβάσεις με Χρήστες (ανεξόφλητες συνδρομές κ.ο.κ.).
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση φορολογικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων αρχών.
 • Για τους σκοπούς συλλογής δεδομένων μέσω Cookies και συναφών τεχνολογιών διαβάστε την Πολιτική Cookies.
 • Οι διευθύνσεις IP καταγράφονται στα access logs του web server για λόγους κυβερνοασφάλειας και αντιμετώπισης τυχόν παραβιάσεων του νόμου, των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου και των Κανόνων Livespot.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει δεδομένα σας στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος στο πλαίσιο έρευνας / δίωξης αδικημάτων (Εισαγγελικές / Δικαστικές Αρχές).
 • Η Εταιρεία συνεργάζεται με επιχειρήσεις διαφήμισης/προώθησης, επιχειρήσεις στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά σας δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει μαζί σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε όταν καταχωρείτε Δημοσιεύσεις, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα καθίστανται προσιτά στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Ο λογαριασμός σας (προφίλ) στην Πλατφόρμα είναι ορατός σε όλους τους Χρήστες / Επισκέπτες.

 Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (P.C, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας, καθώς και (ii) για την ανάπτυξη της Πλατφόρμας (development).    Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. Cloud services), θα επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία ώστε να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Ενδεικτικώς εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι: i) Google Inc. (Analytics), ii) Facebook Inc. (Analytics).   Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.   Πολιτική Απορρήτου Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Δικαιώματα υποκείμενου των δεδομένων

Η Εταιρεία παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:   

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες, χρόνος διατήρησης κ.ο.κ.).

Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.

Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να διαγράψετε τον λογαριασμό Χρήστη που διατηρείτε στην Πλατφόρμα, οποτεδήποτε, χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή από την ενότητα «Ρυθμίσεις».

Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Για να λάβετε τα δεδομένα σας στέλνετε email με το σχετικό αίτημα στο livespotgr@gmail.com .

Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε email στην Εταιρεία στη διεύθυνση livespotgr@gmail.com ή να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες δυνατότητες της Πλατφόρμας (λ.χ. για να κατεβάσετε τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στην Πλατφόρμα, για τη διόρθωση / διαγραφή στοιχείων του λογαριασμού σας).   Η Εταιρεία θα απαντήσει με e-mail εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.   

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το Υποκείμενο. Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e-mail: livespotgr@gmail.com . Η Εταιρεία είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Συγκατάθεση υποκείμενου

Το Livespot παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για τους παραπάνω συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες παρέχονται στην παρούσα Πολιτική και στην Πολιτική Cookies.   

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.   Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.  

 Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας  ή με άλλον παρόμοιο τρόπο (λ.χ. Like στη σελίδα μας στο Facebook), λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας είναι απαραίτητη η παροχή των υποχρεωτικών δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα, την καταχώριση της Δημοσίευσης σας και εν γένει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.   

Η μη παροχή προαιρετικών πληροφοριών, δεν έχει οποιαδήποτε συνέπεια ή επιρροή στη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας από το Υποκείμενο.   

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη λήψη newsletter (opt-out), διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής της Εταιρείας με την επιθυμία σας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Στην περίπτωση που οι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για τις ανάγκες λειτουργίας του Livespot, είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ο.Χ., τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο νόμο.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:   

– Τα δεδομένα που καταχωρούν οι Χρήστες στο Livespot για τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή, επαλήθευση κ.ο.κ.), αποθηκεύονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο οι Χρήστες διατηρούν τον λογαριασμό τους και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας και διαγράφονται είτε με ενέργεια του Χρήστη, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματός προς την Εταιρεία, είτε από την Εταιρεία λόγω παραβίασης του νόμου ή/και των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας από την Εταιρεία λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή του νόμου, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται για ένα μήνα από τη διαγραφή του λογαριασμού (εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος διατήρησής τους) και θα ειδοποιείστε σχετικά ώστε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας χορηγήσει αντίγραφο αν το επιθυμείτε, κατόπιν θα διαγράφονται οριστικά.   

– Τα στοιχεία σύμβασής σας (πληρωμές για χορηγούμενες Δημοσιεύσεις, συνδρομές κ.ο.κ.) με το Livespot διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. χρόνος τήρησης νομίμων παραστατικών).  

 – Οι Δημοσιέυσεις που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή τους είτε από εσάς, είτε από την Εταιρεία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο διαγραφή του λογαριασμού σας.   

– Τα προσωπικά μηνύματα που ανταλλάσσετε με άλλους Επισκέπτες / Χρήστες, διατηρούνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Livespot, μέχρι τη διαγραφή τους από εσάς ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας.  

 – Το e-mail που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (newsletters) διατηρείται μέχρι την απεγγραφή σας (unsubscribe), κατόπιν διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την υποβολή ειδικού αιτήματος για την πλήρη διαγραφή του.  

– Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία (μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας, αναφορές κ.ο.κ.), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Εταιρείας στο μήνυμά σας), εκτός αν διαγράψετε εσείς τα μηνύματά σας.   

– Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ του Livespot στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ / κανάλια ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του Livespot, σχόλια σε αναρτήσεις του Livespot κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.   

– Τα αρχεία Cookies και οι λοιπές πληροφορίες τεχνικής φύσεως (λ.χ. IP, browser type, O.S.) διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. H IP σας φυλάσσεται στον server του Ιστότοπου μέχρι να διαγραφεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο λογαριασμός του Χρήστη. κατόπιν διατηρείται μόνο για λόγους antispam και απαγόρευσης δημιουργίας νέου λογαριασμού (για τους ίδιους λόγους ενδέχεται να διατηρηθεί και το e-mail σας, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί για κακόβουλες ενέργειες έναντι της Πλατφόρμας). Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.   

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Σε περιπτώσεις τέλεσης εγκλήματος ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διατάξουν οι αρμόδιες διωκτικές Αρχές ή προβλέπεται στο νόμο. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις / απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας από τη σύμβαση, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής όλων των αξιώσεών της έναντι υμών, κατόπιν, δε, για λόγους πρότασης σε συμψηφισμό.

Τόπος τήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Livespot σε μισθωμένο από την Εταιρεία server σε Data Center εντός Ε.Ο.Χ.  

Πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του Livespot, αποθηκεύονται κατά περίπτωση σε Data Center συνεργαζόμενων αποδεκτών δεδομένων (βλ. ανωτέρω).  

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (λ.χ. φορολογικά στοιχεία).

Διόρθωση – Διαγραφή πληροφοριών & λογαριασμού υπαναχώρηση

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις Πληροφορίες που καταχωρούν στην Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις επιλογές που ακολουθούν:

Διόρθωση Πληροφοριών Μπορείτε να διορθώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Για να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες επιλέξτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας από τις Ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, διορθώστε τις πληροφορίες σας και πατήστε «Ενημέρωση». Μπορείτε να τροποποιήσετε / διορθώσετε την Δημοσίευσή σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια που παραμένει αναρτημένη στην Πλατφόρμα. Επιλέγοντας την δημοσίευση υπάρχει η επιλογή της επεξεργασίας (μολύβι) που επιτρέπει την τροποποίηση κάθε πληροφορίας.

Διαγραφή Αγγελίας Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τη Δημοσίευσή σας από την Πλατφόρμα, επιλέγοντας τη σχετική δυνατότητα «Διαγραφή» από τις «Ρυθμίσεις» ή την επεξεργασία της δημοσίευσης. Η διαγραφή αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες που διατηρεί η Εταιρεία και δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας, που διατηρούν οι χρήστες του διαδικτύου, τα οποία αντλούν από τις Δημοσιεύσεις σας.

Διαγραφή λογαριασμού Για τη διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη χρησιμοποιείστε τη διαθέσιμη επιλογή του Ιστοτόπου από τον Πίνακα Ελέγχου ή απευθυνθείτε στην Εταιρεία με email στη διεύθυνση livespotgr@gmail.com .

Υπαναχώρηση Χρήστες: Σε περίπτωση υπαναχώρησής του Χρήστη από τη σύμβασή με την Εταιρεία, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά του δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρούσης και των υποχρεώσεων διατήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον νόμο. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για καταναλωτές.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων – Ευθύνη

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή των Υπηρεσιών της με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών / Επισκεπτών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού. Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι Αποδέκτες και «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Επισκέπτης / Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Επισκέπτης / Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Διαβάστε περισσότερα στους Όρους Χρήσης. Οι Δημοσιεύσεις που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα έχει δυνατότητα να συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει και εν γένει επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Επισκεπτών / Χρηστών και κάθε τρίτου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τους, από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, εκ μέρους των χρηστών του διαδικτύου που αποκτούν πρόσβαση σε αυτά. Οι Επισκέπτες / Χρήστες αποδέχονται να λαμβάνουν από χρήστες του διαδικτύου οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία (τηλέφωνο, μήνυμα, e-mail κ.ο.κ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτούν στην Πλατφόρμα, καθώς και να λαμβάνουν προσωπικά μηνύματα από άλλους Επισκέπτες / Χρήστες της Πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δέχεστε μηνύματα από άλλον Χρήστη  μπορείτε να αποκλείσετε αυτόν τον Χρήστη. H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα. Σε περίπτωση παραπομπής σας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο Livespot, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεστε με δική σας ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία της παρούσας Πολιτικής θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό∙ για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας, στις Υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο